Trường THCS
NGUYỄN TRÃI - NÚI THÀNH
Địa chỉ: Tam Mỹ Đông - Núi Thành -Quảng Nam.